Gå til innholdet
Kirkens Sosialtjeneste er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet, med lang erfaring og fokus på høy faglig kompetanse.
barnevern
Lang erfaring og høy fagkompetanse er et særpreg ved vårt barnevernsarbeid. (Ill.foto)
Fem barnevernsvirksomheter:

Solstrand Barnevernsenter
Haugesund / Karmøy / Stord

Bokn Bufellesskap
Haugesund

Styve Gard
Bergen / Evanger / Voss / Nesodden

Rostad Ungdomsheim
Inderøy

Moholt bofellesskap
Trondheim

Disse gir et bredt spekter av omsorgs- og behandlingstilbud til barn, ungdom og familier i utsatte og sårbare livssituasjoner. Vi driver i samarbeid med, og på oppdrag fra, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og flere kommuner. 

Institusjon
Vi tilbyr institusjonsplasser ved fem av våre virksomheter:

Styve Gard (Bergen, Voss, Evanger, Nesodden)
Solstrand Barnevernsenter (Karmøy)
Bokn Bufellesskap (Haugesund)
Rostad Ungdomsheim (Inderøy)

Moholt bofellesskap - for enslige mindreårige flyktninger (Trondheim)

Fosterhjem
Kirkens Sosialtjeneste driver fosterhjemtjenester (rekruttering, opplæring og oppfølging av forsterkede fosterhjem) i tilknytning til våre barnevernsinstitusjoner med utgangspunkt i en nasjonal avtale som ble inngått med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i 2012.

Beredskapshjem
Vi tilbyr beredskapshjem på oppdrag fra Bufetat, hvor vi gir omsorgstilbud til barn i alderen 0-18 år i akuttsituasjoner. Forespørsler rettes til Kristin Lund Odland mobil 97 58 13 98 ved Fosterhjemsavdelingen, Solstrand Barnevernsenter eller til vår vakttelefon 90 66 21 95.

Foreldre & Barn senter
I Haugesund driver vi et senter for foreldre og barn på oppdrag fra Bufetat,. Det er et tilbud til vanskeligstilte gravide og småbarnsforeldre med ulike hjelpebehov.

Hjemmebaserte tjenester

Avdeling for Hjemmebaserte tjenester ved Solstrand Barnevernsenter gir tilbud knyttet til utredning- og endringsarbeid overfor vanskeligstilte familier. I tillegg tilbys veiledning til fosterhjem, både individuelt og i grupper. Tilbudet gis til kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Hjemmebaserte hjelpetiltak for ungdom
Vi driver skreddersydde og individuelt tilpassede oppfølgingstilbud til ungdom i alderen 10-25 år på oppdrag fra Bergen kommune. Det dreier seg om to typer oppfølgingstiltak:
  • Hjelpetiltak i hjemmet der det er problemer knyttet til atferd, rus, kriminalitet, psykisk helse og/eller forhold i hjemmet
  • Oppfølging av ungdom som har bodd på institusjon eller ungdom som flytter hjemmefra og som skal etablere seg på egenhånd.

Høy faglig kompetanse
Kirkens Sosialtjeneste har mange års erfaring fra barnevernsfeltet. Vi erfarer at det nytter. Unge mennesker som strever med omfattende og sammensatte vanskeligheter får erfare nytt livsmot og tro på egne muligheter. 

Høy faglig kompetanse, anerkjente metoder og behandlingsmodeller brukes i kombinasjon med erfarne, trygge voksenpersoner med et personlig engasjement. Over 70% av våre ansatte har høyere utdanning. Virksomhetene kjennetegnes av stor stabilitet både blant ansatte og i ledelsen.

Kunnskap kombinert med:
  • personlig engasjement
  • innlevelse
  • tålmodighet
  • dyp respekt for enkeltmennesket skaper et godt grunnlag for vekst og utvikling.

Våre oppdragsgivere
Vår hovedsamarbeidspartner og -oppdragsgiver er Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) i ulike regioner, men vi driver også på oppdrag fra kommuner.

I tillegg til institusjonstilbudet utføres det tilleggsoppdrag for Bufetat og kommunale barneverntjenester.

Vil du vite mer?
  • Les mer om virksomhetene ved å klikke på menyen øverst til høyre. 
  • Virksomhetene er en del av Seksjon barnevern og helse, som ledes av seksjonssjef  Nora Blaasvær ved hovedkontoret i Oslo (tlf. 995 53 052).
Oppdatert