Gå til innholdet
For vanskeligstilte grupper er en god og trygg bolig grunnleggende for muligheten til å leve et godt og verdig liv.
hybel-bebodd
En av Kirkens Sosialtjeneste sine leiligheter.

Et hjem, en bolig man trives i, er viktig for alle mennesker. Bolig skal ikke være en belønning, men er en menneskerett.

I følge NOU 2011:15 "Rom for alle" er vanskeligstilte på boligmarkedet personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd(s 39).

Mange av
dem som er tilknyttet Kirkens Sosialtjeneste sine virksomheter har bakgrunn i rus, kriminalitet eller er under barnevernets tilsyn. Denne gruppen sliter med å finne en egnet bolig, både på det private og kommunale markedet. Mange trenger også støtte og oppfølging for å klare å beholde boligen slik at den kan bli et varig hjem. Vi i Kirkens Sosialtjeneste har forpliktet oss på å delta i dette arbeidet.

Våre botiltak og boligprosjekter  
Kirkens Sosialtjeneste driver i dag tre boligtiltak. I tillegg er flere av oppfølgingssentrene engasjert i boligsosialt arbeid. Boligtilbudet skal gi en god, trygg bolig med oppfølging. Våre viktigste samarbeidspartnere i de boligsosiale tiltakene er kommunene og Husbanken.

Boligtiltaket Hørløcksveg, Trondheim
Boligtiltaketstartet i 2003 og har 8 leiligheter. Leilighetene leies ut til vanskeligstilte, i samarbeid med Trondheim kommune.

Boligtiltaket Folkestadsgate, Hamar
Boligtiltaket startet i 2004 og er en del av Hamartiltakene. Folkestadsgate består av 5 leiligheter med oppfølging av leietakerne som har bakgrunn i rusmiddelproblematikk og som ønsker å leve et rusfritt liv. 

Akutthybler, Hamar
Kirkens Sosialtjeneste har fra 2008 hatt 2 akuttovernattingsleiligheter for mennesker med rusproblemer tilknyttet våre tiltak på Hamar. Oppfølging av brukerne av disse leilighetene skjer i tett samarbeid med kommunen. 

Øvre Eiker tiltakene
I 2012 kunne Kirkens Sosialtjeneste tilby 4 leiligheter for personer i rehabiliteringsfasen i Øvre Eiker. 

Oppdatert