Gå til innholdet
Nøkkeltall for Seksjon oppfølging 2014
KstTorsdag%2024673[1]
69 prosent av våre deltakere i 2014 var menn.

Deltakere
Seksjon oppfølging hadde totalt 990 deltakere i 2014, hvor av 351 var nye. Deltakerne som er fra 18 år og oppover, hadde en gjennomsnittsalder på 37,8 år. Andelen kvinner har økt jevnt de siste årene. I 2014 var 31 prosent av deltakerne kvinner, og 69 prosent var menn.

Besøk og treffpunkter
De åtte oppfølgingssentrene, lavterskeltilbudet og boligene hadde 21 996 registrerte besøk i 2014.
I tillegg kommer:
* Hjemmebesøk: 505
* Treff utenfor oppfølgingssentrene: 376
* Oppfølging av deltakerne per telefon og sms: 21 784
* Registrerte tilfeller av praktisk hjelp: 1 644

Arbeidstrening og aktiviteter
I tilknytning til oppfølgingssentrene driver vi en rekke ulike arbeidstreningstilbud i samarbeid med NAV. Rundt 90 personer fikk tilbud gjennom disse i 2014. I tillegg kommer deltakerne i en rekke arbeidsrettede tiltak i oppfølgingssentrenes egen regi.

Det arrangeres ulike former for sosiale sammenkomster, felles måltider, fysisk aktivitet, kreative og musikalske aktiviteter, turer etc., der også pårørende i noen tilfeller inkluderes. I 2014 ble det registrert over 4 000 slike treffpunkt.

Tiltak for personer under soning
Oppfølgingssentrene har avtaler med kriminalomsorgen (fengsel og friomsorg). I 2014 besøkte våre ansatte 546 personer i fengslene. Flere av oppfølgingssentre ønsker innsatte velkommen til samlinger og aktiviteter. I tillegg arrangeres det også gruppeaktiviteter, dels i fengslene og dels ved oppfølgingssentrene.

I 2014 gjennomførte 30 personer sin samfunnsstraff i tilknytning til våre oppfølgingssentre, mens 16 deltakere var på soning med elektronisk kontroll. Det var også mange under prøveløslatelse, eller på frigang fra fengsel, som benyttet våre tilbud.

Pårørende
Virksomhetene har registrert 484 kontaktpunkt med pårørende. Det var eksempelvis partnere (116) og barn (89), men også foreldre, søsken og andre. Flere av sentrene har også turer og aktiviteter som er særlig tilrettelagt for barna.

Boligtilbud
29 personer fikk i 2014 tilbud om bolig gjennom våre tre boligtiltak. I tillegg disponerer flere av oppfølgingssentrene leiligheter som leies ut til målgruppa. 24 personer fikk et botilbud gjennom disse. Ut over dette ble det gitt hjelp til å finne egen bolig, praktisk hjelp til flytting og oppfølging i egen bolig.

Samarbeid og brukermedvirkning
Våre ansatte deltok i 891 ansvarsgruppemøter. Vi samarbeider tett med de instanser og organisasjoner som berører våre deltakere.

Ansatte og frivillige
Kirkens Sosialtjeneste hadde 63 ansatte og ca. 53 årsverk knyttet til oppfølgingsvirksomhetene i 2014. I tillegg hadde vi 123 frivillige (15 nye), som bidro med en innsats som tilsvarer 15 årsverk til en verdi på over 8 millioner kroner.

Økonomi
Omsetningen i Seksjon oppfølging var på 42,8 mill. i 2014. Det er en økning på 3,5 mill. fra 2013.

Inntektsfordeling:
31% fra Helsedirektoratet og Justisdepartementet
34% fra kommuner og fylkeskommuner
26% andre inntekter (gaver, stiftelser, egne salgsinntekter) 
9% fra NAV, stat og lokalt.

Vi mottar også store verdier i form av matvarer som dels inngår i driften og dels distribueres videre.

Oppdatert