Gå til innholdet
Diakonien kan benytte seg av ord, men mest er den kjennetegnet av praktisk handling. Den er Kirkens sin omsorgstjeneste.
diakonal
Kirkens Sosialtjeneste en diakonal organisasjon
Begreper som respekt, fellesskap, tilgivelse og nestekjærlighet beskriver sentrale kristne verdier. Diakoni er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kampen for rettferd (Plan for diakoni 2008). Diakoni er et mål i seg selv, ikke et middel for å oppnå noe.

En diakonal stiftelse
Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste skal fremme og drive diakonal virksomhet på Den norske kirkes grunn. Vi ønsker å stimulere til at samtalen om etiske- og verdispørsmål holdes levende, og at den får en naturlig plass. I Kirkens Sosialtjeneste ønsker vi ikke konformitet og ensartethet ved våre virksomheter, men vektlegger takhøyde og romslighet.  

Hvordan kommer det til uttrykk?
I Kirkens Sosialtjeneste kan den diakonale profilen synliggjøres på ulike måter. Den skal først og fremst oppleves gjennom de verdier og holdninger som preger oss i måten vi møter og omgås hverandre på. Diakoniens bærebjelke er at den tar mennesket på alvor. Ikke bare fysiske, psykiske og sosiale, men også eksistensielle behov skal ivaretas.

Det kan gjøres ved å markere høytider og helligdager eller legge til rette for et ”Stille rom” i virksomheten for både ansatte, frivillige og brukere. Videre kan virksomheten legge til rette for at brukere som ønsker det, får tilbud om et kirkelig fellesskap, gjerne i samarbeid med lokale menigheter.

Deltakerne skal møtes på en etisk og faglig forsvarlig måte uten krav om tro, men på egne premisser med en gjensidig respekt. Muligheten til å begynne på nytt når livet er "rotet til", er fundamentalt for diakonien.
Oppdatert