Gå til innholdet
Vedtektene ble vedtatt i Representantskapet 24.april 1999.

§ 1.Karakter og grunnkapital
Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste er en selvstendig privat stiftelse innen Den norske kirke etter stiftelsesloven av 23.05.1980.

Grunnkapitalen er kr. 2.700.000,-

§ 2. Formål
Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste har som formål å fremme og drive diakonal virksomhet på Den norske kirkes grunn.

Virksomheten skal bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det.

Virksomheten skjer med utgangspunkt i det kristne menneskesyn med respekt for den enkeltes integritet som et helt menneske.

§ 3.Forretningskontor
Stiftelsens forretningskontor er i Oslo.


§ 4. Oppnevnelse avstyret
Stiftelsen har et styre på ni medlemmer.

Styret oppnevner selv syv medlemmer og to varamedlemmer.

Oppnevningsperioden er fire år med mulighet for gjenoppnevning en gang.

Driftsstyrene ved Kirkens Sosialtjenestes virksomheter, og styret for Stiftelsen Rostad, oppnevner etter turnus to medlemmer og to varamedlemmer blant de ansatte, herunder lederne ved virksomheten. Oppnevningstiden er to år.

Styret konstituerer seg selv. Styreleder og nestleder velges for to år om gangen.

Det opprettes en fast valgkomite på tre medlemmer som på grunnlag av kompetansekrav fra styret fremmer forslag på styrekandidater. Valgperioden er to år, med anledning til gjenoppnevning to ganger.

§ 5. Styrets beslutningsdyktighet
Styret er beslutningsdyktig når minsthalvparten av medlemmene er til stede.

Vedtak treffes ved vanlig flertall. Står stemmene likt, gjør styreleders stemme utslaget. Er det stemmelikhet ved valg av styreleder og nestleder, foretas loddtrekning.

Ved beslutning om endring av stiftelsens vedtekter, om fusjon, fisjon og oppløsning kreves 2/3 flertall og at styret er fulltallig.

Innkalling til styremøtene skal skje med rimelig varsel. Med innkallingen, som skjer skriftlig, skal følge saksliste.

§ 6. Styretsoppgaver
Styret er stiftelsens øverste organ. Styret representerer stiftelsen utad og har ansvaret for at stiftelsen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende.

Styret har ansvar for at virksomheten skjer i samsvar med stiftelsens formål og at formålet søkes gjennomført så langt det er mulig innenfor rammen av de ressurser stiftelsen disponerer.

For å oppnå dette skal styret vedta overordnete mål og strategier som forplikter de enkelte virksomheter.

Styret skal sørge for at det føres en god personalforvaltning overfor de ansatte i stiftelsens virksomheter.

Styret skal vedta et arbeidsprogram for kommende år.

Styret skal avgi årsmelding og vedta årsregnskap med balanse, samt vedta budsjett.

§ 7. Driftsstyre
Styret kan oppnevne driftsstyrer for stiftelsens forskjellige virksomheter.

Styret gir nærmere regler for oppnevnelse av driftsstyrer, antall styremedlemmer, driftsstyrets virksomhet, dets myndighet og dets forhold til stiftelsens styre.

Styret oppnevner alltid flertallet i driftsstyrene og utpeker styreleder og nestleder.

§ 8. Signatur –prokura
Styrets leder, eventuelt ved forfall nestleder, sammen med stiftelsens daglige leder – generalsekretær – forplikter stiftelsen med sine underskrifter. Styret kan meddele prokura.


§ 9. Dagligleder – generalsekretær
Stiftelsen skal ha generalsekretær. Generalsekretæren er stiftelsens daglige leder og skal lede den daglige virksomhet i samsvar med styrets instruks for stillingen. Generalsekretæren representerer stiftelsen utad i saker som faller innenfor instruksen.


§ 10. Ansettelseav personale
Styret ansetter generalsekretær. Øvrig personale ved hovedkontoret kan ansettes av generalsekretær etter delegasjon.

Styret ansetter daglig leder ved stiftelsens virksomheter, etter at vedkommende driftsstyre har fått uttale seg.

Ansettelser ved stiftelsens virksomheter foretas av vedkommende driftsstyre i den utstrekning dette følger av de regler stiftelsens styre har gitt for driftsstyret. Det samme gjelder oppsigelse og avskjedigelse.

§ 11. Revisjon
Stiftelsens regnskap skal revideres avregistrert eller statsautorisert revisor. Riksrevisjonen har rett til å gjennomgå stiftelsens regnskaper m.v. etter de regler som er gitt av Stortinget.

§ 12. Endring av vedtektene, oppløsning m.v.
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av et fulltallig styre. Det tas da hensyn til fremmøte av varamedlemmer ved eventuelt forfall for faste medlemmer.

Endring av formålsbestemmelsen, vedtak om oppløsning, fusjon og fisjon krever beslutning som vedtektsendringer ellers, men slik at beslutningen må gjøres to ganger med minst en måneds mellomrom.

Ved omgjøring av stiftelsen som innebærer oppløsning eller vesentlig endring av formålet, skal stiftelsens midler overføres til virksomhet med tilsvarende eller beslektet formål.

 

Oppdatert